Manuia

Manuia

INGREDIENTS:
  • 40 ml of Nikka Coffey Malt
  • 10 ml of Oloroso sherry
  • 100 ml Thai coffee soda

Build
Pour in a glass type ‘Highball’
On ice cubes
Stir